foto1
Pomoc społeczna
foto1
Świadczenia rodzinne
foto1
Usługi opiekuńcze
foto1
Fundusz alimentacyjny
foto1
Stypendia socjalne
tel. 81 822 10 31
.

OPS Dzierzkowice

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach - woj. lubelskie

Apel o pomoc

 

Wspieraj seniora

INFORMACJA
 
Informujemy, że gmina Dzierzkowice przystąpiła do programu, wspierającego ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: ,,Wspieraj seniora,,. 
 
Program ma na celu wsparcie seniorów w czasie pandemii, aby ograniczyły swoją aktywność do niezbędnego minimum i pozostali w domu.
 
Wsparcie seniorów będzie polegało na dostarczeniu produktów pierwszej potrzeby, takich jak np.: artykuły spożywcze, środki higieny, leki oraz posiłki
osobom pozbawionym tej formy pomocy ze strony rodziny.
 
Program adresowany jest do:
 
1) Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostają w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19
 
2) W szczegóInych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.
 
Osoby starsze w wieku 70 lat i więcej, które zdecydują się pozostać w domu, w związlu z utrzymującym się stanem epidemii, dzwonią na ogólnopolską infolinię 22 50511 11, uruchomioną w ramach programu, a następnie zostają zgłoszone do Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Pracownik ośrodka kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, jaka będzie niezbędna.
 
Wszystkie koszty zakupów pokrywa Senior.
 
Ośrodek w realizacji programu będzie współpracował z wolontariuszami, żołnierzami WOT oraz członkami Ochotniczej Straży Pożarnej.
 
Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczania zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych.
 
                                                                                              Z upoważnienia
                                                                                              WÓJTA GMINY

                                                                                              Ewa Morska
                                                                                              Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Pomoc żywnościowa

 

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                
w Dzierzkowicach


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
POPŻ 2020/2021

wersja pdf do pobrania

 


Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach rozpoczął kwalifikowanie osób i rodzin z terenu gminy do pomocy żywnościowej z POPŻ 2020/2021. Pomoc żywnościowa może być przekazana wyłącznie do osób które spełniają warunki określone w art.7 (tj. osoba lub rodzina musi spełniać jeden z powodów udzielenia pomocy, który jest wymieniony w art.7 ustawy o pomocy społecznej ) :

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

   1) ubóstwa;
   2) sieroctwa;
   3) bezdomności;
   4) bezrobocia;
   5) niepełnosprawności;
   6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
   7) przemocy w rodzinie;
   7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
   8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
   9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
  10) (uchylony)
  11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.
  12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
  13) alkoholizmu lub narkomanii;
  14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
  15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Dochód osób ubiegających się o pomoc żywnościową nie może przekraczać 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402 zł (netto ) dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł ( netto ) dla osoby w rodzinie.


W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających powód udzielenia pomocy i sytuację finansową osoby lub rodziny. Dokumenty można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach w godz . 8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku w terminie do 30 września 2020 r. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ośrodka pod nr telefonu 81 8221031.

Harmonogram wypłat świadczeń

Wszystkie świadczenia wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
realizowane są z rachunku bankowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach.

BSZK o/Dzierzkowice
63 8717 1019 2004 4000 0068 0001

Terminy wypłat:

1 Zasiłki stałe  25 dnia każdego miesiąca
2  Zasiłki okresowe  30 dnia każdego miesiąca
3  Świadczenia rodzinne  25 dnia każdego miesiąca
4  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  30 dnia każdego miesiąca
5  Świadczenia wychowawcze  30 dnia każdego miesiąca
6  Zasiłki celowe  15 i 25 dnia każdego miesiąca
*  w sprawach wyjątkowo ważnych  niezwłocznie po wydaniu decyzji


Jeśli dzień wypłaty przypada w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela), świadczenie wypłaca się w dniu poprzedzającym dzień wolny, tj. w piątek.


W m-c grudniu każdego roku termin wypłat zostaje zmieniony i wszystkie świadczenia wypłacane są przed Świętami Bożego Narodzenia, niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych.

Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny na okres 2020-2021

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020-2021 będą przyjmowane od dnia 01.08.2020 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 01.07.2020 r.
 
Więcej informacji:
 
Świadczenia rodzinne ----------> TUTAJ!
Fundusz Alimentacyjny  --------> TUTAJ!

Dobry Start 300 dla ucznia

 

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach informuje, że wnioski o świadczenie Dobry Start na nowy rok szkolny 2020/2021 będą przyjmowane:
 
od 1 lipca 2020 r. elektronicznie (za pośrednictwem Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych), 
                          
od 1 sierpnia 2020 r. tradycyjnie (w wersji papierowej)  w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dzierzkowicach.
 
Wniosek do pobrania -----> TUTAJ!

Czytaj więcej: Dobry Start 300 dla ucznia

Informacja 500+

 

W tym roku (2020) nie składamy wniosków o świadczenie wychowawcze 500+
(przyznane są do maja 2021r.)

Copyright © 2021 OPS Dzierzkowice