foto1
Pomoc społeczna
foto1
Świadczenia rodzinne
foto1
Usługi opiekuńcze
foto1
Fundusz alimentacyjny
foto1
Stypendia socjalne
tel. 81 822 10 31
.

OPS Dzierzkowice

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach - woj. lubelskie

Dobry Start 300 dla ucznia

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada 2020 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców.
 
Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci  do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.
 
Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.
 
Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.
 
Wnioski będzie można pobrać ze strony internetowej  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach  www.dzierzkowice.e-ops.pl,  zakładka Dobry Start lub  z  Ośrodka.
 
Podstawa prawna;

Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514) i  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061),

Copyright © 2021 OPS Dzierzkowice