foto1
Pomoc społeczna
foto1
Świadczenia rodzinne
foto1
Usługi opiekuńcze
foto1
Fundusz alimentacyjny
foto1
Stypendia socjalne
tel. 81 822 10 31
.

OPS Dzierzkowice

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach - woj. lubelskie

Nabór wniosków

 

 

 

 

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie do dnia 15 września 2023 r.  Osoby  zainteresowane udziałem w Programie mogą zgłaszać swój udział w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach w terminie do 13 września 2023r.

  Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. Pytania i wątpliwości dotyczące obsługi generatora kierować należy za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „pomoc” lub bezpośrednio na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 6 października 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Profesjonalne KGW i OSP wraz z sołtysami działają lokalnie”

Projekt: „Profesjonalne KGW i OSP wraz z sołtysami działają lokalnie”

Priorytet 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

Realizator:

 • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Chrzanowie

Termin realizacji: od 08.2021 do 09.2023 roku

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu zaangażowania społecznego i obywatelskiego środowisk wiejskich w woj. lubelskim i woj. małopolskim oraz reprezentatywności ich interesów w polityce lokalnej i regionalnej woj. lubelskiego i woj. małopolskiego, w tym przede wszystkim za pomocą profesjonalizacji członków/kiń KGW, OSP, przedstawicieli Sołtysów/Sołtysek, Rad Sołeckich, a także środowisk wiejskich w terminie od 01.08.2021 roku -30.09.2023 roku. Projekt wzmacnia środowiska wiejskie poprzez działania skierowane do przedstawicieli: Kół Gospodyń Wiejskich, OSP, Rad Sołeckich , przedstawicieli Sołtysów/Sołtysek i środowisk wiejskich. W projekcie przewidziano kompleksowe wsparcie mające na celu wzmocnić potencjał środowisk wiejskich poprzez wzmacnianie roli lokalnych liderów z w/w organizacji i środowisk oraz ich kompetencji, a także działania mające zaangażować społeczność lokalną w aktywne życie publiczne i realizację inicjatyw oraz innowacji w wiejskich środowiskach lokalnych.

Miejsce realizacji zadania:

Projekt będzie realizowany w 5 gminach woj. lubelskiego: Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, Urzędów, Zakrzówek i 2 gminach woj. małopolskiego: Babice, Trzebinia.

Działania w projekcie odbędą się na terenie sołectw położonych w 5 gminach: Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, Urzędów, Zakrzówek z woj. lubelskiego i 2 gminach: Babice, Trzebinia z woj. małopolskiego, w których działają: KGW i OSP i Rada Sołecka oraz Sołtys/Sołtyska – będą to UP w projekcie. Miejsce realizacji zadań w projekcie obejmuje teren woj. lubelskiego – 5 gmin i woj. małopolskiego – 2 gminy, gdyż w tych gminach działają licznie i prężnie: KGW, OSP i Rady Sołeckie.

 

W projekcie przewidziane są następujące działania:

2021 rok

Szkolenie – Centrum Dialogu obywatelskiego i planowania strategicznego w środowiskach wiejskich:

 • Szkolenie stacjonarne –Dialog obywatelski i planowanie strategiczne w praktyce – w gminach.
 • Szkolenie stacjonarne w gminach – Trening partycypacji społecznej – w gminach
 • Z gminy biorą udział 2 sołectwa – w każdym z wybranych sołectw ma działać Sołtys/Sołtyska, KGW, OSP i Rada Sołecka. Każde sołectwo na szkolenie wystawia 10 osobową reprezentację z w/w organizacji. W każdej gminie uczestniczą w szkoleniach 2 sołectwa po 10 osób – razem 20 osób). Warsztaty poprowadzi trener/trenerka posiadający bogatą wiedzę i doświadczenie w/w tematów.

2022 rok

Działania Centrum Dialogu obywatelskiego i planowania strategicznego w środowiskach wiejskich:

 • Skrzynki obywatelskie w środowisku wiejskim,
 • Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego i Innowacji na rzecz dobra wspólnego w gminie.

2023 rok

Działania Centrum Dialogu obywatelskiego i planowania strategicznego w środowiskach wiejskich:

 • Skrzynki obywatelskie w środowisku wiejskim.
 • Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego i Innowacji na rzecz dobra wspólnego w gminie.
 • Realizacja inicjatyw i innowacji lokalnych w środowiskach wiejskich.
 • Gala innowacji wiejskich i zawarcie porozumień środowisk wiejskich na rzecz dobra wspólnego.

 

Dodatek węglowy

 
 
 

Wnioski o świadczenie

 

Dodatek osłonowy - nowe świadczenie!

Szanowni Państwo,
 
informujemy, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.
 
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
 
Czytaj więcej ---> pobierz plik pdf

Apel o pomoc

 

Wspieraj seniora

INFORMACJA
 
Informujemy, że gmina Dzierzkowice przystąpiła do programu, wspierającego ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: ,,Wspieraj seniora,,. 
 
Program ma na celu wsparcie seniorów w czasie pandemii, aby ograniczyły swoją aktywność do niezbędnego minimum i pozostali w domu.
 
Wsparcie seniorów będzie polegało na dostarczeniu produktów pierwszej potrzeby, takich jak np.: artykuły spożywcze, środki higieny, leki oraz posiłki
osobom pozbawionym tej formy pomocy ze strony rodziny.
 
Program adresowany jest do:
 
1) Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostają w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19
 
2) W szczegóInych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.
 
Osoby starsze w wieku 70 lat i więcej, które zdecydują się pozostać w domu, w związlu z utrzymującym się stanem epidemii, dzwonią na ogólnopolską infolinię 22 50511 11, uruchomioną w ramach programu, a następnie zostają zgłoszone do Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Pracownik ośrodka kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, jaka będzie niezbędna.
 
Wszystkie koszty zakupów pokrywa Senior.
 
Ośrodek w realizacji programu będzie współpracował z wolontariuszami, żołnierzami WOT oraz członkami Ochotniczej Straży Pożarnej.
 
Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczania zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych.
 
                                                                                              Z upoważnienia
                                                                                              WÓJTA GMINY

                                                                                              Ewa Morska
                                                                                              Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Pomoc żywnościowa

 

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                
w Dzierzkowicach


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
POPŻ 2020/2021

wersja pdf do pobrania

 


Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach rozpoczął kwalifikowanie osób i rodzin z terenu gminy do pomocy żywnościowej z POPŻ 2020/2021. Pomoc żywnościowa może być przekazana wyłącznie do osób które spełniają warunki określone w art.7 (tj. osoba lub rodzina musi spełniać jeden z powodów udzielenia pomocy, który jest wymieniony w art.7 ustawy o pomocy społecznej ) :

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

   1) ubóstwa;
   2) sieroctwa;
   3) bezdomności;
   4) bezrobocia;
   5) niepełnosprawności;
   6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
   7) przemocy w rodzinie;
   7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
   8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
   9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
  10) (uchylony)
  11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.
  12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
  13) alkoholizmu lub narkomanii;
  14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
  15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Dochód osób ubiegających się o pomoc żywnościową nie może przekraczać 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402 zł (netto ) dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł ( netto ) dla osoby w rodzinie.


W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających powód udzielenia pomocy i sytuację finansową osoby lub rodziny. Dokumenty można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach w godz . 8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku w terminie do 30 września 2020 r. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ośrodka pod nr telefonu 81 8221031.

Harmonogram wypłat świadczeń

Wszystkie świadczenia wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
realizowane są z rachunku bankowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach.

BSZK o/Dzierzkowice
63 8717 1019 2004 4000 0068 0001

Terminy wypłat:

1 Zasiłki stałe  25 dnia każdego miesiąca
2  Zasiłki okresowe  30 dnia każdego miesiąca
3  Świadczenia rodzinne  25 dnia każdego miesiąca
4  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  30 dnia każdego miesiąca
5  Świadczenia wychowawcze  30 dnia każdego miesiąca
6  Zasiłki celowe  15 i 25 dnia każdego miesiąca
*  w sprawach wyjątkowo ważnych  niezwłocznie po wydaniu decyzji


Jeśli dzień wypłaty przypada w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela), świadczenie wypłaca się w dniu poprzedzającym dzień wolny, tj. w piątek.


W m-c grudniu każdego roku termin wypłat zostaje zmieniony i wszystkie świadczenia wypłacane są przed Świętami Bożego Narodzenia, niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych.

Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny na okres 2020-2021

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020-2021 będą przyjmowane od dnia 01.08.2020 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 01.07.2020 r.
 
Więcej informacji:
 
Świadczenia rodzinne ----------> TUTAJ!
Fundusz Alimentacyjny  --------> TUTAJ!

Dobry Start 300 dla ucznia

 

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach informuje, że wnioski o świadczenie Dobry Start na nowy rok szkolny 2020/2021 będą przyjmowane:
 
od 1 lipca 2020 r. elektronicznie (za pośrednictwem Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych), 
                          
od 1 sierpnia 2020 r. tradycyjnie (w wersji papierowej)  w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dzierzkowicach.
 
Wniosek do pobrania -----> TUTAJ!

Czytaj więcej: Dobry Start 300 dla ucznia

Informacja 500+

 

W tym roku (2020) nie składamy wniosków o świadczenie wychowawcze 500+
(przyznane są do maja 2021r.)

Copyright © 2023 OPS Dzierzkowice