foto1
Pomoc społeczna
foto1
Świadczenia rodzinne
foto1
Usługi opiekuńcze
foto1
Fundusz alimentacyjny
foto1
Stypendia socjalne
tel. 81 822 10 31
.

OPS Dzierzkowice

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach - woj. lubelskie

*

W dniu 31.05.2024r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Dzierzkowicach

 

będzie nieczynny.

Dodatek osłonowy

 

Dodatek osłonowy przysługuje w 2024 r.:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 i 658) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz 

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. W przypadku rodziny czteroosobowej, gdy pracuje jedna osoba za niewielką pensję, jest możliwe "załapanie się" na te progi. WAŻNE! Dodatek jest na rodzinę, a nie na osobę. Dla rodziny 4-osobowej będzie jeden dodatek osłonowy.

 

Limity nie zostały zwaloryzowane. Wartość dodatku tak - o 14,4%. Jednocześnie jest to połowa świadczenia z 2022 r., gdyż dodatek przysługuje tylko za okres 1 stycznia 2024 r. - 30 czerwca 2024 r.

UWAGA! Bardzo ważne. Trzynastka i czternastka nie wchodzą do limitów 1500 zł i 2100 zł.

I pamiętaj dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie dla I połowy 2024 r. Nie jest wykluczona jego powtórka w II połowie 2024 r.

Wnioski od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Nie ma możliwości otrzymania dodatku po niedotrzymaniu terminu 30 kwietnia 2024 r. Wnioski składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach. Można wniosek złożyć przez Internet. 

Ile wynosi dodatek osłonowy na 2024 r.? 

Dodatek osłonowy wynosi w 2024 r.:                                                                                                                  

1) 228,8 złdla gospodarstwa domowego jednoosobowego (w 2022 r. i 2023 r. było 400 zł); 

2)343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób (w 2022 r. i 2023 r. było 600 zł); 

3) 486,2 złdla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób (w 2022 r. i 2023 r. było 850 zł); 

4)657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób (w 2022 r. i 2023 r. było 1150 zł). 

 

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.                                                                   

Ile wynosi podwyższony dodatek osłonowy?

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy:

 1. 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego (w 2022 r. i 2023 r. było 500 zł); 
 2. 429 złdla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób (w 2022 r. i 2023 r. było 750 zł); 
 3. 607,75 złdla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób (w 2022 r. i 2023 r. było 1062,50 zł); 
 4. 822,25 złdla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób (w 2022 r. i 2023 r. było 1437,50 zł).

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem (także mieszkańców bloków, gdy kotłownia była na węgiel).

Czy wieloosobowe gospodarstwo domowe tworzą także osoby w nieformalnych związkach?

Gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). W związku z powyższym gospodarstwo domowe mogą tworzyć także osoby w nieformalnych związkach.

Jak określana jest liczebność gospodarstwa, w którym mieszkają osoby bez małżeństwa?

We wzorze wniosku o wypłatę dodatku osłonowego konieczne będzie wskazanie osób tworzących gospodarstwo domowe wnioskodawcy. Poprawność wypełnienia wniosków będzie weryfikowana przez pracowników gmin. Warto zaznaczyć, że złożenie nieprawdziwego oświadczenia we wniosku, będzie zagrożone sankcjami karnymi.

Czy osoby mieszkające w wynajętych mieszkaniach będą uprawnione do otrzymywania dodatku osłonowego?

Prawo do dodatku osłonowego nie ma nic wspólnego z własnością czy wynajmowaniem mieszkania. Każda osoba może ubiegać się od dodatek osłonowy prowadząc gospodarstwo jednoosobowe lub tworząc z innymi osobami gospodarstwo wieloosobowe. Wnioskodawca będzie zobowiązany podać we wniosku swoje dane, w tym adres zamieszkania w przypadku gdy prowadzi gospodarstwo jednoosobowe lub jeśli prowadzi  gospodarstwo wieloosobowe swoje dane, w tym adres zamieszkania i dane innych osób tworzących z nim gospodarstwo domowe wieloosobowe. Istotne jest, że w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany będzie wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Ponadto obowiązywać będzie zasada, ze jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego

Co w przypadku, gdy o dodatek podając adres wynajmowanego mieszkania zawnioskuje także właściciel?

Prawo do dodatku osłonowego danej osoby nie ma nic wspólnego z własnością czy wynajmowaniem mieszkania.

Poprawność wypełnienia wniosków będzie weryfikowana przez pracowników gmin. Warto zaznaczyć, że złożenie nieprawdziwego oświadczenia we wniosku, będzie zagrożone sankcjami karnymi.

Czy zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny wliczają się do dochodu?

Zasiłek rodzinny oraz pielęgnacyjny nie wliczają się do dochodu.

Jak rozlicza się zasiłki wypłacane dla osób niepracujących z tytułu oczekiwania na powrót na stanowisko (postojowe)?

Wszystkie dane niezbędne do ustalenia dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a i lit. b ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. w części dotyczącej dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz dochodu z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), do rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego osoby upoważnione w danej gminie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do realizacji dodatku osłonowego, mają obowiązek pozyskać samodzielnie, drogą elektroniczną, za pośrednictwem odpowiednich usług funkcjonujących w ramach CSIZS Emp@tia, udostępnionego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Czy osoba przebywająca w domu opieki może otrzymać dodatek osłonowy?

Gospodarstwo domowe tworzy osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). W przypadku gospodarstwa jednoosobowego nie sposób zaliczyć do tej kategorii osób stale przebywających w miejscach/ośrodkach zaspokajających ich potrzeby bytowe (nawet w przypadku pobierania odpłatności za świadczone usługi), do których zaliczyć można np. domy opieki społecznej.

 

Wniosek do pobrania:

WNIOSEK.pdf

Informacja

Informujemy, że w dniu 02.01.2024r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Dzierzkowicach

 

będzie nieczynny

 

w związku z dniem wolnym przysługującym za święto państwowe tj. 06.01.2024r. przypadające w dniu innym niż niedziela

 

(Zarządzenie nr 021.11.2023 z dnia 28.12.2023r.)

Nabór wniosków

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ” Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach do 14 listopada 2023 r. z wypełnioną kartą zgłoszeniową do programu (Załącznik nr 7).

Cel programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 4. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Finanse

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.

Termin naboru

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie  do dnia 14 listopada 2023 r. Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. 
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

 

 

"Opieka wytchnieniowa" - załącznik nr 7

Nabór wniosków "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

 

 

 

 

Nabór wniosków

 

 

 

 

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie do dnia 15 września 2023 r.  Osoby  zainteresowane udziałem w Programie mogą zgłaszać swój udział w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach w terminie do 13 września 2023r.

  Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. Pytania i wątpliwości dotyczące obsługi generatora kierować należy za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „pomoc” lub bezpośrednio na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 6 października 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów

 

 

 

 

 

 

Projekt: „Profesjonalne KGW i OSP wraz z sołtysami działają lokalnie”

Projekt: „Profesjonalne KGW i OSP wraz z sołtysami działają lokalnie”

Priorytet 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

Realizator:

 • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Chrzanowie

Termin realizacji: od 08.2021 do 09.2023 roku

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu zaangażowania społecznego i obywatelskiego środowisk wiejskich w woj. lubelskim i woj. małopolskim oraz reprezentatywności ich interesów w polityce lokalnej i regionalnej woj. lubelskiego i woj. małopolskiego, w tym przede wszystkim za pomocą profesjonalizacji członków/kiń KGW, OSP, przedstawicieli Sołtysów/Sołtysek, Rad Sołeckich, a także środowisk wiejskich w terminie od 01.08.2021 roku -30.09.2023 roku. Projekt wzmacnia środowiska wiejskie poprzez działania skierowane do przedstawicieli: Kół Gospodyń Wiejskich, OSP, Rad Sołeckich , przedstawicieli Sołtysów/Sołtysek i środowisk wiejskich. W projekcie przewidziano kompleksowe wsparcie mające na celu wzmocnić potencjał środowisk wiejskich poprzez wzmacnianie roli lokalnych liderów z w/w organizacji i środowisk oraz ich kompetencji, a także działania mające zaangażować społeczność lokalną w aktywne życie publiczne i realizację inicjatyw oraz innowacji w wiejskich środowiskach lokalnych.

Miejsce realizacji zadania:

Projekt będzie realizowany w 5 gminach woj. lubelskiego: Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, Urzędów, Zakrzówek i 2 gminach woj. małopolskiego: Babice, Trzebinia.

Działania w projekcie odbędą się na terenie sołectw położonych w 5 gminach: Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, Urzędów, Zakrzówek z woj. lubelskiego i 2 gminach: Babice, Trzebinia z woj. małopolskiego, w których działają: KGW i OSP i Rada Sołecka oraz Sołtys/Sołtyska – będą to UP w projekcie. Miejsce realizacji zadań w projekcie obejmuje teren woj. lubelskiego – 5 gmin i woj. małopolskiego – 2 gminy, gdyż w tych gminach działają licznie i prężnie: KGW, OSP i Rady Sołeckie.

 

W projekcie przewidziane są następujące działania:

2021 rok

Szkolenie – Centrum Dialogu obywatelskiego i planowania strategicznego w środowiskach wiejskich:

 • Szkolenie stacjonarne –Dialog obywatelski i planowanie strategiczne w praktyce – w gminach.
 • Szkolenie stacjonarne w gminach – Trening partycypacji społecznej – w gminach
 • Z gminy biorą udział 2 sołectwa – w każdym z wybranych sołectw ma działać Sołtys/Sołtyska, KGW, OSP i Rada Sołecka. Każde sołectwo na szkolenie wystawia 10 osobową reprezentację z w/w organizacji. W każdej gminie uczestniczą w szkoleniach 2 sołectwa po 10 osób – razem 20 osób). Warsztaty poprowadzi trener/trenerka posiadający bogatą wiedzę i doświadczenie w/w tematów.

2022 rok

Działania Centrum Dialogu obywatelskiego i planowania strategicznego w środowiskach wiejskich:

 • Skrzynki obywatelskie w środowisku wiejskim,
 • Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego i Innowacji na rzecz dobra wspólnego w gminie.

2023 rok

Działania Centrum Dialogu obywatelskiego i planowania strategicznego w środowiskach wiejskich:

 • Skrzynki obywatelskie w środowisku wiejskim.
 • Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego i Innowacji na rzecz dobra wspólnego w gminie.
 • Realizacja inicjatyw i innowacji lokalnych w środowiskach wiejskich.
 • Gala innowacji wiejskich i zawarcie porozumień środowisk wiejskich na rzecz dobra wspólnego.

 

Dodatek węglowy

 
 
 

Wnioski o świadczenie

 

Dodatek osłonowy - nowe świadczenie!

Szanowni Państwo,
 
informujemy, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.
 
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
 
Czytaj więcej ---> pobierz plik pdf

Apel o pomoc

 

Wspieraj seniora

INFORMACJA
 
Informujemy, że gmina Dzierzkowice przystąpiła do programu, wspierającego ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: ,,Wspieraj seniora,,. 
 
Program ma na celu wsparcie seniorów w czasie pandemii, aby ograniczyły swoją aktywność do niezbędnego minimum i pozostali w domu.
 
Wsparcie seniorów będzie polegało na dostarczeniu produktów pierwszej potrzeby, takich jak np.: artykuły spożywcze, środki higieny, leki oraz posiłki
osobom pozbawionym tej formy pomocy ze strony rodziny.
 
Program adresowany jest do:
 
1) Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostają w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19
 
2) W szczegóInych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.
 
Osoby starsze w wieku 70 lat i więcej, które zdecydują się pozostać w domu, w związlu z utrzymującym się stanem epidemii, dzwonią na ogólnopolską infolinię 22 50511 11, uruchomioną w ramach programu, a następnie zostają zgłoszone do Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Pracownik ośrodka kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, jaka będzie niezbędna.
 
Wszystkie koszty zakupów pokrywa Senior.
 
Ośrodek w realizacji programu będzie współpracował z wolontariuszami, żołnierzami WOT oraz członkami Ochotniczej Straży Pożarnej.
 
Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczania zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych.
 
                                                                                              Z upoważnienia
                                                                                              WÓJTA GMINY

                                                                                              Ewa Morska
                                                                                              Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Pomoc żywnościowa

 

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                
w Dzierzkowicach


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
POPŻ 2020/2021

wersja pdf do pobrania

 


Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach rozpoczął kwalifikowanie osób i rodzin z terenu gminy do pomocy żywnościowej z POPŻ 2020/2021. Pomoc żywnościowa może być przekazana wyłącznie do osób które spełniają warunki określone w art.7 (tj. osoba lub rodzina musi spełniać jeden z powodów udzielenia pomocy, który jest wymieniony w art.7 ustawy o pomocy społecznej ) :

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

   1) ubóstwa;
   2) sieroctwa;
   3) bezdomności;
   4) bezrobocia;
   5) niepełnosprawności;
   6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
   7) przemocy w rodzinie;
   7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
   8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
   9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
  10) (uchylony)
  11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.
  12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
  13) alkoholizmu lub narkomanii;
  14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
  15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Dochód osób ubiegających się o pomoc żywnościową nie może przekraczać 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402 zł (netto ) dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł ( netto ) dla osoby w rodzinie.


W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających powód udzielenia pomocy i sytuację finansową osoby lub rodziny. Dokumenty można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach w godz . 8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku w terminie do 30 września 2020 r. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ośrodka pod nr telefonu 81 8221031.

Harmonogram wypłat świadczeń

Wszystkie świadczenia wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
realizowane są z rachunku bankowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach.

BSZK o/Dzierzkowice
63 8717 1019 2004 4000 0068 0001

Terminy wypłat:

1 Zasiłki stałe  25 dnia każdego miesiąca
2  Zasiłki okresowe  30 dnia każdego miesiąca
3  Świadczenia rodzinne  25 dnia każdego miesiąca
4  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  30 dnia każdego miesiąca
5  Świadczenia wychowawcze  30 dnia każdego miesiąca
6  Zasiłki celowe  15 i 25 dnia każdego miesiąca
*  w sprawach wyjątkowo ważnych  niezwłocznie po wydaniu decyzji


Jeśli dzień wypłaty przypada w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela), świadczenie wypłaca się w dniu poprzedzającym dzień wolny, tj. w piątek.


W m-c grudniu każdego roku termin wypłat zostaje zmieniony i wszystkie świadczenia wypłacane są przed Świętami Bożego Narodzenia, niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych.

Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny na okres 2020-2021

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020-2021 będą przyjmowane od dnia 01.08.2020 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 01.07.2020 r.
 
Więcej informacji:
 
Świadczenia rodzinne ----------> TUTAJ!
Fundusz Alimentacyjny  --------> TUTAJ!

Dobry Start 300 dla ucznia

 

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach informuje, że wnioski o świadczenie Dobry Start na nowy rok szkolny 2020/2021 będą przyjmowane:
 
od 1 lipca 2020 r. elektronicznie (za pośrednictwem Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych), 
                          
od 1 sierpnia 2020 r. tradycyjnie (w wersji papierowej)  w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dzierzkowicach.
 
Wniosek do pobrania -----> TUTAJ!

Czytaj więcej: Dobry Start 300 dla ucznia

Informacja 500+

 

W tym roku (2020) nie składamy wniosków o świadczenie wychowawcze 500+
(przyznane są do maja 2021r.)

Copyright © 2024 OPS Dzierzkowice