foto1
Pomoc społeczna
foto1
Świadczenia rodzinne
foto1
Usługi opiekuńcze
foto1
Fundusz alimentacyjny
foto1
Stypendia socjalne
tel. 81 822 10 31
.

OPS Dzierzkowice

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach - woj. lubelskie

Program Operacyjny PŻ

   Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji żywnościowej, spełniające kryteria, określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r poz. 1507, z późn. zm.):

Pomocy społecznej udziela sie z powodu:

  - ubóstwa;
  - sieroctwa;
  - bezdomności;
  - bezrobocia;
  - niepełnosprawności;
  - długotrwałej lub ciężkiej choroby;
  - przemocy w rodzinie;
  - potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
  - bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
    zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
  - braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży, opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
  - trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
  - trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
  - alkoholizmu lub narkomanii;
  - zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
  - klęski żywiołowej lub ekologicznej.

    Dochód tych osób nie może przekraczać 200% kryterium dochodowego, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1.402,- zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.056,- zł dla osoby w rodzinie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

   Podprogram 2019 - 2020 obowiązuje od sierpnia 2019r do czerwca 2020r. Skierowania do programu otrzymało od Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach 367 osób spełniających ustawowe kryteria. Dystrybucją żywności zajmuje się wytypowana organizacja pozarządowa. W gminie Dzierzkowice jest to Stowarzyszenie Wokół Dzierzkowic. W dystrybucji uczestniczą tez aktywnie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach. W czasie trwania podprogramu każda uprawniona osoba otrzyma ok. 50 kg produktów żywnościowych.

   Ogółem w tym okresie gmina Dzierzkowice otrzyma 18 ton żywności. W tej edycji programu transport organizuje Lubelski Bank Żyności. Gmina nie ponosi żadnych kosztów, związanych z realizacja programu. W miesiącu lutym i kwietniu 2020r dotarło d beneficjentów po 7 ton żywności. Na czerwiec br. planowana jest ostatnia dostawa w tym podprogramie w ilości ok. 4 ton. Z uwagi na stan epidemiologiczny odwołane zostały w tym roku działania towarzyszące, mające na celu promowanie zdrowego trybu życia wśród uczestników programu.

Copyright © 2023 OPS Dzierzkowice