foto1
Pomoc społeczna
foto1
Świadczenia rodzinne
foto1
Usługi opiekuńcze
foto1
Fundusz alimentacyjny
foto1
Stypendia socjalne
tel. 81 822 10 31
.

OPS Dzierzkowice

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach - woj. lubelskie

Terminy wypłat

Wszystkie świadczenia wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
realizowane są z rachunku bankowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach.

BSZK o/Dzierzkowice
63 8717 1019 2004 4000 0068 0001

Terminy wypłat:

1 Zasiłki stałe  25 dnia każdego miesiąca
2  Zasiłki okresowe  30 dnia każdego miesiąca
3  Świadczenia rodzinne  25 dnia każdego miesiąca
4  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  30 dnia każdego miesiąca
5  Świadczenia wychowawcze  30 dnia każdego miesiąca
6  Zasiłki celowe  15 i 25 dnia każdego miesiąca
*  w sprawach wyjątkowo ważnych  niezwłocznie po wydaniu decyzji


Jeśli dzień wypłaty przypada w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela), świadczenie wypłaca się w dniu poprzedzającym dzień wolny, tj. w piątek.


W m-c grudniu każdego roku termin wypłat zostaje zmieniony i wszystkie świadczenia wypłacane są przed Świętami Bożego Narodzenia, niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych.

Copyright © 2023 OPS Dzierzkowice