foto1
Pomoc społeczna
foto1
Świadczenia rodzinne
foto1
Usługi opiekuńcze
foto1
Fundusz alimentacyjny
foto1
Stypendia socjalne
tel. 81 822 10 31
.

OPS Dzierzkowice

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach - woj. lubelskie

Świadczenia rodzinne

 

Świadczenia Rodzinne na okres 2020-2021

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020-2021 będą przyjmowane od dnia 01.08.2020 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 01.07.2020 r.
 
Więcej informacji:
 
Świadczenia rodzinne ----------> TUTAJ!
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
 
Świadczeniami rodzinnymi są:
•  zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
•  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
• świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.
 
Dodatki do zasiłku rodzinnego:
• dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
• dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
• dodatek z tytułu  samotnego wychowywania dziecka,
• dodatek z tytułu  wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
• dodatek z tytułu  podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 
• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
 
Zasiłek rodzinny przysługuje:
• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka, jednak nie dłużej niż do ukończenia: 
        - 18 roku życia lub
        - nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
    - 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 
• osobie uczącej się, czyli osobie pełnoletniej niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
 
Nie przysługuje w przypadku, jeżeli:
• dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim, 
• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 
   albo w pieczy zastępczej, 
• osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, 
• pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko  
• osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne 
   na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
   a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
   b) ojciec dziecka jest nieznany,
   c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
   d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka 
        i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka)
• członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka ”becikowe” przysługuje  ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu, jeżeli dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.922,- zł (dochód z roku poprzedniego).
 
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobie, która ukończyła 75 lat,
- osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu    niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
 
Nie przysługuje:
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, 
- osobie, jeżeli  członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków 
   związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba, że przepisy o koordynacji systemów 
   zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy stanowią inaczej,
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
 
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  przysługuje:
- matce albo ojcu, lub - innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności a także
-  opiekunowi faktycznemu dziecka, 
jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

   1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
   2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
   3) nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Nie przysługuje jeżeli:
- osoba sprawująca opiekę ma  ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
- osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzinie lub po za rodziną
- osoba wymagająca opieki pozostaje w zawiązku małżeńskim, chyba, że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej,
- osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko, 
- osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego o którym mowa w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tą lub na inną osobę w rodzinie lub poza rodziną,
- na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy stanowią inaczej.
 
Kto może ubiegać się o świadczenia rodzinne?
 
Świadczenia rodzinne przysługują:
• obywatelom polskim,
• cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,  lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Świadczenia rodzinne przysługują cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium RP przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
Kryteria dochodowe:
 
O zasiłek rodzinny można ubiegać się, jeżeli spełnia się kryteria dochodowe. 
Zasiłek rodziny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,- zł. 
 
W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,- zł.
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się niezależnie od wysokości dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny. 
 
Jeżeli osoba uprawniona jest do dodatku pielęgnacyjnego przyznanego do emerytury bądź renty, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje. 
 
Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jest ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony lub do ostatniego dnia miesiąca, w którym moc traci orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeśli zostały one wydane na czas określony.
 
Wysokość świadczeń rodzinnych
Wysokość zasiłku rodzinnego  wynosi miesięcznie
•   95,- zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
• 124,- zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
• 135,- zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 
 
Dodatki do zasiłku rodzinnego:
• dodatek z tytułu urodzenia się dziecka – 1.000,- zł jednorazowo,
• dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,- zł miesięcznie,
• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193,- zł miesięcznie, nie więcej niż 386,- zł miesięcznie na wszystkie dzieci.  W przypadku dziecka  legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, dodatek wynosi 273.- zł.
• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,- zł miesięcznie na trzecie i na każde kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego,
• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –
    90,- zł  miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  110,- zł  miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia,
• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100,- zł jednorazowo, 
• dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 113,- zł miesięcznie, gdy dziecko zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły (ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności), 69,- zł  w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły (ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej). Dodatek przysługuje przez okres 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
 
 „Becikowe” - 1000,- zł  jednorazowo,
Zasiłek pielęgnicy -  215,84,- zł miesięcznie,
Świadczenie pielęgnacyjne -  1.830,- zł miesięcznie.
 
Dokąd po świadczenia rodzinne?
 
Podmioty realizujące zadania w zakresie świadczeń rodzinnych
 
Świadczenia rodzinne realizują:
• organ właściwy,
• samorząd województwa w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 
Organ właściwy realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Organem właściwym w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne.
 
Samorząd województwa realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 
 
Do zadań tych należy:
 
1) pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
2) wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.
 
Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek:
a) małżonków lub jednego z małżonków,
b) rodziców lub jednego z rodziców,
c) opiekuna faktycznego dziecka,
a) opiekuna prawnego dziecka,
b) osoby uczącej się,
c) pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, 
d) innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.
 
Wymagane dokumenty
 
• wniosek, który powinien zawierać dane dotyczące:
- osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, 
- dzieci pozostających na utrzymaniu uprawnionego do złożenia wniosku, 
• dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,
• zaświadczenie od lekarza o tym, że kobieta pozostawała pod opieką lekarską co najmniej od 10 tygodnia ciąży – na obowiązującym druku (dot. osób ubiegających się o dodatek z tytułu urodzenia się dziecka),
• orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
• zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu  dziecka  do  szkoły - w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
• zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej - w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej,
 
- oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie  osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, 
- zaświadczenie lub oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu nie podlegającego opodatkowaniu,
- oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
- zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
-  umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (przekazane za rentę)  albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
- umowę zawartą w formie aktu notarialnego – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnie produkcyjną,
- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia  sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpisy zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących  do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem  do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
- w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: 
* zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub 
*  informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
-  dokument określający datę utraty dochodu  oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (świadectwo pracy, PIT 11 oraz inne),
- dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym  poprzedzającym okres zasiłkowy,
- dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym  w których dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym  poprzedzającym okres zasiłkowy,
• akty zgonu rodziców lub  odpis podlegającego wykonaniu wyroku  zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sadowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów -  w przypadku osoby uczącej się,
• kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się,  zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku   z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, lub w związku z  uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
• odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
• odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
• odpis prawomocnego  wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,
• orzeczenie sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.
• odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
• orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
• inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
 
Osoby ubiegające się o przyznanie poszczególnych dodatków do zasiłku rodzinnego do wniosku o zasiłek muszą dołączyć dodatkowe dokumenty (odpowiednio do sytuacji rodziny):
 
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 
• zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop, oraz  o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
• zaświadczenie organu emerytalno – rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się  jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, 
• zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w  specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, 
• inne dokumenty  i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
 
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 
• zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania, 
• zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia  poza miejscem zamieszkania,
• inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku  do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 
W przypadku zmiany w liczbie członków rodziny, uzyskaniu dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, osoba otrzymująca świadczenie zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym organ wypłacający świadczenia rodzinne. 
 
Zasiłek pielęgnacyjny
 
• dokument stwierdzający  tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,
• orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu  niepełnosprawności, w przypadku innych osób niż wymienione w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
• inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
 
Świadczenie pielęgnacyjne 
 
• dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne oraz osoby, na którą ma być przyznane świadczenie pielęgnacyjne (dotyczy osób dorosłych),
• orzeczenia o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,
• zaświadczenie albo oświadczenie zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni  w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w  specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, 
• inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
 
„Becikowe”
 
Od 1 stycznia 2013 roku zmieniły się zasady przyznawania becikowego. Becikowe mogą otrzymać tylko rodziny, w których dochód w przeliczeniu na osoby nie przekracza kwoty 1922, zł miesięcznie. Pisemny wniosek o becikowe należy  złożyć  w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.
 
• dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o becikowe
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka
• pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe np. przez drugiego z rodziców).
• zaświadczenie lekarskie o opiece medycznej nie później niż od 10 tygodnia ciąży,
• zaświadczenie lub oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów za rok poprzedzający rok złożenia wniosku (lub: dokument potwierdzający uzyskanie lub utratę dochodu, zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej, zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego – jeśli o wsparcie ubiega się osoba będąca właścicielem takiego gospodarstwa
 
Od 1 stycznia 2012 r. do otrzymania becikowego ponownie wymagane jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o pozostawaniu pod opieką medyczną przez okres nie później niż od 10 tygodnia ciąży - do porodu.
Zaświadczenie potwierdza fakt odbycia co najmniej trzech wizyt u ginekologa - w każdym trymestrze ciąży. Musi zostać wypisane na specjalnym formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr 183 poz. 1234 z późn. zm.) „w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka".
 
Przy składaniu kserokopii dokumentów należy posiadać przy sobie ich oryginały celem udostępnienia do wglądu pracownikowi OPS, który potwierdza ich zgodność z oryginałem.
 
Gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innymi dokumentami, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takich dokumentów.
 
Terminy składania wniosków oraz wypłaty świadczeń rodzinnych:
 
1. Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później, niż do 25 dnia miesiąca, za który zostało przyznane.
2. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu danego miesiąca, świadczenia rodzinne za ten miesiąc wypłaca się najpóźniej do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się  o świadczenia rodzinne  na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z pełną dokumentacją do dnia 30 września  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz  wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się  o świadczenia rodzinne  na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z pełną dokumentacją od dnia 1 października do dnia  30 listopada ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  oraz wypłata świadczeń  przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
 

Copyright © 2024 OPS Dzierzkowice