foto1
Pomoc społeczna
foto1
Świadczenia rodzinne
foto1
Usługi opiekuńcze
foto1
Fundusz alimentacyjny
foto1
Stypendia socjalne
tel. 81 822 10 31
.

OPS Dzierzkowice

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach - woj. lubelskie

Główne zadania OPS

I. Zadania określone ustawą o pomocy społecznej obejmują w szczególności:
 
1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
2. pracę socjalną,
3. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
4. realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
5. współpracę i współdziałanie z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie pomocy społecznej.
 
II. Zadania określone ustawą  o przemocy w rodzinie:
 
1. prowadzenie szeroko rozumianych działań profilaktycznych,
2. ograniczanie problemu przemocy w rodzinie,
3. prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie.
 
III. Zadania określone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
 
1. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem,
2. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej,
3. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
4. realizacja 3 letnich gminnych programów wspierania rodziny,
5. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych. 
 
IV. Zadania określone ustawą o świadczeniach rodzinnych obejmują w szczególności:
 
Przyznawanie oraz wypłata świadczeń rodzinnych w tym: 
    1. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
    2. zasiłków pielęgnacyjnych,
    3. świadczeń pielęgnacyjnych,
    4. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
    5. zasiłku dla opiekuna,
    6. świadczenia rodzicielskiego
 
V. Zadania określone ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obejmują w szczególności:
 
1. przyznawanie oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
2. działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.
 
 
VI. Zadania określone ustawą o karcie dużej rodziny:
 
Przyznawanie karty dużej rodziny dla rodzin 3+.
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.
 
VII. Zadania określone ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci:
 
Przyznawanie i wypłata świadczenia wychowawczego 500+ na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka.
 
Ośrodek realizuje zadania własne oraz zadania zlecone gminie wynikające w szczególności z:
 
1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
4. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
5. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
6. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
7. ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
8. ustawy z dnia  5 grudnia 2015 r. o karcie dużej rodziny
9. ustawy z dnia 11 luty 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
 

Copyright © 2023 OPS Dzierzkowice